Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).
X

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre :  www.dsp-matrace.sk 
v zmysle zákona 102/2014 Z.z. účinného od 13.06. 2014
- verzia 2 z 20.11. 2014 -

 

 

PREDÁVAJÚCI
a prevádzkovateľ internetového obchodu: 

Hratex s.r.o.
Jurigovo nám.9, 841 05 Bratislava
Kamenná prevádzka - výdaj tovaru: 
Eisnerova 56/B, 841 07 Bratislava-DNV
IČO: 45467218
IČ DPH: SK2023012750
Zodpovedná osoba: Libor Havel
telefón v čase prevádzky: 0948303585
e-mail: info@dspinterier.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia
- Tieto Obchodné podmienky sú určené pre maloobchodný nákup tovaru prostredníctvom predávajúceho a stanovujú zmluvné vzťahy medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom - fy. Hratex s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
- Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostred. jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, adresného listu a katalógov.
- Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
priestorom predávajúceho
b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
- Spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúca tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky jeho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov.
- Spotrebiteľ - právnicka osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar predávajúceho za podmienky súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Nevyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov. Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru a záruke.
- Tovarom sa rozumejú veci prezentovanéna stránkach predávajúceho.
- Trvalým nosičom na účely tejto zmluvy sa rozumie papier, e-mail, SMS, USB kľúč/PC a pod.
- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdení o odsúhlasení objednávky, t.j. kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom vhodným na ochranu pri preprave.
2. Objednávanie tovaru
Povinné náležitosti záväznej objednávky:

-  meno a priezvisko spotrebiteľa (v prípade firmy aj meno zodpovednej osoby)
-  aktuálna adresa s PSČ
-  kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
-  v prípade firmy povinné daňové údaje
-  množstvo a druh objednaného tovaru, popr. doplnkového tovaru
-  spôsob platby, spôsob dopravy
-  presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru 
-  tovar je možné objednať aj bez registrácie
 

Zaslanie objednávky:
- e-mailom na adresu predávajúceho: hratex@gmail.com
- telefonicky: 0948303585 a následne e-mailom 
- osobne v kamennej prevádzke na adrese: Eisnerova56/B, Bratislava - DNV
- za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť spotrebiteľ
- záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 18 rokov.
- objednávka pred akceptovaním predávajúceho môže byť overená u spotrebiteľa

Zaslaním objednávky dáva spotrebiteľ predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
Po obdržaní objednávky zašle predávajúci spotrebiteľovi 
POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY. 
Toto potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky a za platne uzavretú kúpnu zmluvu.
3. Kúpna zmluva
Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky objednávky, možnosti dodania, ceny, predpokladaný termín dodania a e-mailom ich oznámi spotrebiteľovi v: 
POTVRDENÍ O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY - uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania, v odpovedi na tento e-mail vyjadrí svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na ďalšom postupe, kúpna zmluva nie je právoplatne uzavretá.
4. Možné termíny dodania
a/ objednaný tovar v potrebnom množstve má predávajúci  na sklade: termín dodania je cca 10 prac. dní
b/ štandardný-sériový tovar, ktorý MÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR:  7-14 dní od objednania
c/ štandardný-sériový tovar, ktorý NEMÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR: 7-21 dní od objednania
d/ atypický tovar, tovar vyrobený na mieru - výrobca zaháji výrobu až po obdržaní objednávky a tovar dovezený zo zahraničia na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa: termín dodania cca 30-120 dní. 
e/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo čiastočného plnenia objednávky podľa momentálnych skladových zásob, okrem prípadov, keď kupujúci výslovne žiada v objednávke dodať predmet objednávky naraz ako celok.
5. Dodacie podmienky
Doručenie tovaru 
 možnosti výberu spotrebiteľom:
a/ Osobný odber
-
 
v našej kamennej prevádzke v Bratislave na Eisnerova 56/B  počas prevádzkových hodín aktuálne zverejnených na stránke : www.dsp-matrace.sk
b/ Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty.
c/ Doručenie prostredníctvom kuriéra . 
- služba prepravy poisteného balíka pri platbe vopred prevodom na účet je spoplatnená. 
- s
lužba prepravy poisteného balíka, vrátane dobierky je spoplatnená.
d/ Pri preprave tovaru do Českej republiky 
- pri platbe vopred prevodom na účet účtujeme prepravné 
- pri platbe na dobierku účtujeme prepravné 
6. Prevzatie tovaru
a/ Spotrebiteľ alebo ním poverená osoba je povinný pred prevzatím tovaru si skontrolovať obal tovaru. Ak je obal viditeľne poškodený, je povinný tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému prepravcovi, resp. pracovníkovi pošty a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. 
b/ V prípade, že tovar je poškodený, spotrebiteľ tovar nesmie prevziať od prepravcu, ale okamžite musí spísať so zodpovedným pracovníkom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia. 
Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru. Následne nás kontaktuje.
c/ Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí spotrebiteľ poškodenie tovaru, je povinný do 24 hod. od prevzatia balíka, doniesť balík s poškodeným tovarom a kompletným obaľovacím materiálom vrátane šnúry na poštu, kde mu bol balík vydaný a podať reklamáciu.
Podľa upozornenia pošty nebude braný zreteľ na reklamáciu podanú po viac ako 24 hod. od prevzatia balíka spotrebiteľom. Následne nás prosím kontaktujte.
d/ Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, je spotrebiteľ túto skutočnosť povinný oznámiť písomne predávajúcemu obratom, najneskôr do troch prac. dní.
e/ Pokiaľ spotrebiteľ poverí inú osobu prevzatím tovaru, vyššie uvedené body platia aj pre ňu. 
7. Platobné podmienky 
Spotrebiteľ je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom, ktorý si určil v objednávke.
Platby za tovar - možnosti výberu spotrebiteľom:
a/ v hotovosti pri osobnom odbere v našom kamennej prevádzke v BA. Nie je možnosť platiť platobnými kartami!
b/ na dobierku pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty
c/ na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra 
d/ faktúrou a bankovým prevodom na náš účet. Číslo účtu Vám oznámime v Potvrdení o odsúhlasení objednávky.
e/ v zmysle §3, odst.1, písmena "pri cenovo náročnom tovare a pri tovare atypickom, vyrobenom výrobcom alebo dovezený dovozcom na objednávku, predávajúci má právo na úhradu primeranej finančnej zálohy formou preddavku.
Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti pri osobnom odbere, dobierkou alebo nebude uhradená faktúra, resp. preddavková faktúra, nebude odovzdaný predávajúcemu a predávajúci nemá právo na tento tovar.
8. Kúpna cena tovaru

- V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
- Vystavením záväznej objednávky spotrebiteľ súhlasí s kúpnou cenou uvedenou na e-shope a použitím tlačidla "Odoslať objednávku s povinnosťou úhrady", v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. sa zaväzuje túto cenu zaplatiť. 
- Uvedené ceny platia iba pri objednávke.
- Ceny tovaru uvedené pri produktoch sú vrátane 20% DPH. 
- Ceny tovaru nezohľadňujú náklady na dopravu. 
- V prípade doobjednávania tovaru, cena dopravy bude posudzovaná individuálne.
Vlastnícke právo: Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím alebo prevzatím ním poverenou osobou pri osobnom odbere, alebo od prepravcu
- Počas prepravy za tovar nesie zodpovednosť prepravná spoločnosť.
9. Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:
- Odstúpenie od zmluvy sa riadi "Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy"
- Odstúpenie sa vykoná na formulári  "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku".
- Pred odoslaním objednávky musí spotrebiteľ kliknutím odsúhlasiť, že tieto dokumenty sa nachádzajú  na e-shope, sú mu zrozumiteľné, čitateľné, dajú sa vytlačiť na papier, uložiť na USB kľúč a pod.
V zmysle zákona, bez tohto odsúhlasenia sa objednávka nesmie dať ani odoslať!


- Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne na poštovú adresu našej prevádzky alebo na e-mail: info@dspinterier.sk .
- Po prijatí  riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy zašleme spotrebiteľovi v najkratšom možnom termíne e-mailom na spotreb. zadanú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.

- Podľa §10 odst.1, je spotrebiteľ  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Spotrebiteľ lehotu dodrží, ak podal tovar na prepravu v posledný deň lehoty.
-  Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie spotrebiteľ chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru.
- Spotrebiteľ  je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený, v pôvodnom obale, nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, originálu daňového dokladu, atď. 
- Spotrebiteľ musí tovar vrátiť doporučene, poistený a nie na dobierku.
- Po doručení odstúpenia od zmluvy do 14 dní budú vrátené spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu.
- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a daňového dokladu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý ponúkame. 
- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak v odstúpení od zmluvy spotrebiteľ výslovne neuviedol iný spôsob platby.
- v zmysle § 3 odst.1 písmena "i", ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu  a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
- v zmysle § 7 odst.6 písmena "c" spotrebiteľ  nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru pri  predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa.
- To, ktorý tovar sa vyrába, resp. dovezie predávajúcemu na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa, je jasne oznámené buď na úvodnej strane kategórie a platí pre celú kategóriu/podkategóriu, alebo v popise svietidla.
- Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar neslúži na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania. 
- Právo na odstúpenie od zmluvy nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba, občan, ktorej tovar slúži pri zamestnaní, povolaní, podnikaní alebo ďalšom predaji.
Zákon č.102/2014 Z.z. sa nevzťahuje na tovar osobne prevzatý v našej kamennej prevádzke, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Nejedná sa o zmluvu uzavretú na diaľku ani zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ mal možnosť tovar vidieť, odskúšať a zistiť jeho vlastnosti, farby a pod.
- V prípade, že tovar je vrátený v rozpore s vyššie uvedeným, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu, opravou tovaru, náhradu príslušenstva, opotrebovanie, znehodnotenie tovaru a pod.
- Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred prevzatím tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho: 
- Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo zrušiť kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto prípadoch:
a/ objednaný tovar bol vypredaný, resp. sa už nevyrába a nie je možné ho znova zabezpečiť,
b/ objednávku nebolo možné overiť (chybné telefónne číslo alebo e-mailová adresa,  spotrebiteľ neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, ...)
c/ výrazne sa zmenila cena objednaného tovaru a spotrebiteľ nesúhlasí s novou cenou
d/ spotrebiteľ  neuhradil ani po opakovanej výzve faktúru, resp. preddavkovú faktúru.
Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať spotrebiteľa  za účelom dohody o ďalšom postupe.
- V prípade, ak už spotrebiteľ  zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške do 14 dní po dni pripísania platby na účet predávajúceho.
10. Podmienky výpredaja tovaru 
Pri akcii - výpredaji tovaru, platia tieto predajné podmienky:
-  Akcia platí do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob, ktoré máme na sklade. Ich počet je uvedený v detaile tovaru.
-  Akciové ceny sú konečné, nie je možné ich kombinovať s inými zľavami, zľavou za osobný odber, bezplatnou dopravou a pod. 
- Ak si v jednom čase objedná akciový tovar viac spotrebiteľov, uprednostnený bude ten, ktorý odoslal objednávku skôr. 
-  Tieto podmienky platia ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.
11. Záruka za vady tovaru
- Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci  spotrebiteľovi (nepodnikateľovi, konečnému spotrebiteľovi) v zmysle Reklamačného poriadku predávajúceho a v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. spravidla 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak.
- Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi - právnickej osobe (podnikateľovi) v zmysle Obchodného zákonníka.
- Reklamačný poriadok je zverejnený na úvodnej strane v menu "Obchodné dokumenty" a je prístupný v kamennej prevádzke.
-  Daňový doklad je súčasne Záručným listom.
12. Ochrana osobných údajov

- V súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov, zaslaním objednávky udeľuje spotrebiteľ v prospech predávajúceho svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v takom rozsahu, aký mu poskytol  spotrebiteľ v objednávke, resp. inej korešpodencii.
- Predávajúci sa týmto zaväzuje, že osobné údaje získané od spotrebiteľa neposkytne tretím osobám a bude rešpektovať súkromie spotrebiteľa. Osobné údaje budú použité pre potreby súvisiace s plnením kúpnej zmluvy.,
- Predávajúci má spracované "Prehlásenie o ochrane osobných údajov" ktorými sa riadi a sú zverejnené na e-shope v menu "Obchodné dokumenty".
13. Rôzne
a/ V prípade odmietnutia prevzatia zásielky objednaného tovaru, bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúci má právo na náhradu skutočných prepravných nákladov od kupujúceho. 
b/ Ak kupujúci uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek s tým spojené riziká.
c/ Dodávku tovaru zabezpečujeme na území celej Slovenskej republiky a po dohode aj do ČR.
d/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť informovať o zmenách je splnená umiestnením oznamu na úvodnej stránke  s uvedením aktuálneho dátumu zmeny a čísla verzie .
e/ Spotrebiteľ má možnosť podať reklamáciu, sťažnosť a podnet na adrese kamennej prevádzky predávajúceho v čase prevádzkových hodín.
f/ Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru kupujúcim, úhrady kúpnej ceny a uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
g/ Na právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú prísl. ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.102/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb.

 

Spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, sú mu zrozumiteľné, čitateľné a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.